De Buurtpreventievereniging Wateringen. zet zich in voor een veilige en leefbare omgeving in de dorpskern Wateringen van de gemeente Westland. Om de aanname van vrijwilligers op een goede en prettige manier te laten verlopen, wordt hiervoor een aanstellingsbeleid gevolgd.

De aanstellingsprocedure van de Buurtpreventie Wateringen bestaat uit vier stappen:

1. Intakegesprek
2. Meelopen proefrondes
3. Aanvragen VOG
4. Overhandigen kleding

Procedure van aanstellen

  • Voordat een kandidaat vrijwilliger een proefronde gaat meelopen, zal er eerst een intake- of aanstellingsgesprek plaatsvinden om een eerste indruk te krijgen van de motivatie van de persoon om toe te treden tot de Buurtpreventievereniging. Mocht het resultaat van het gesprek positief zijn om toe te treden tot de Buurtpreventie, zal aan de persoon gevraagd worden de gedragsregels als onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Deze gedragsregels maken onderdeel uit van een welkomstpakket die kandidaat vrijwilliger zal ontvangen. Tevens zal de meldprocedure worden toegelicht. Dit deels om bewust te zijn hoe men zich dient te gedragen binnen de vereniging en deels om bij een later incident door overtreding van deze regels, hiernaar te verwijzen.
    Dit gesprek zal in basis met 2 willekeurige leden van het bestuur zijn. Het resultaat zal vervolgens in het bestuur besproken worden, waarna bij een positief resultaat de volgende stap zal worden uitgezet;
  • Na een positief intake gesprek worden een aantal proefrondes ingepland. Tijdens deze proefrondes wordt aan beide kanten bekeken of de eventuele aanstelling aan de verwachtingen voldoet. Als vertegenwoordiger van de gemeenschap heeft de buurtpreventie een voorbeeldfunctie binnen de dorpskern. Het is daarom belangrijk dat potentiële vrijwilligers zich houden aan de kledingvoorschriften en gedragsregels. Daarnaast dient de vrijwilliger zich te onthouden van provocerende uitingen;
  • Om toe te treden tot de Buurtpreventie is een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) vanuit de Gemeente/Rijk als verplichting gesteld en aan de kandidaat vrijwilliger wordt hiervoor medewerking gevraagd. De VOG wordt door de Buurtpreventievereniging aangevraagd en de persoon krijgt hiervan een melding van de Gemeente. (Voor de VOG werd door de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid & Justitie een screening uitgevoerd om te bekijken of de persoon een dusdanig verleden had, dat deze (on)geschikt was voor de uitvoering van zijn rol als buurtprevent). Mocht blijken dat de persoon geen VOG heeft ontvangen, dit als afwijzing voor toetreding worden beschouwd en als zodanig aan de persoon worden medegedeeld. In beginsel zal dat iemand van het bestuur zijn. Indien de persoon wel een VOG heeft ontvangen, zal deze door het bestuur wordenopgevraagd als bewijsstuk en worden opgenomen in het archief. De kandidaat vrijwilliger zal pas actief worden aangesteld als buurtprevent nadat de VOG-verklaring door de gemeente is afgegeven;
  • Na acceptatie als nieuw lid zal de kleding conform de besproken voorschriften van de Buurtpreventie worden uitgereikt. Ook hiervoor zal het nieuwe lid voor ontvangst moeten tekenen zoals is opgetekend in de vrijwilligersovereenkomst samen met de gedragsregels en bij het verlaten van de Buurtpreventie zal het lid de bewuste kleding moeten inleveren. Dit voor eventueel hergebruik en met name ter voorkoming van misbruik om in de rol als buurtpreventie buitensporig of crimineel gedrag te vertonen.

groep